38 - മത് ബാലരാമപുരം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം

38 - മത് ബാലരാമപുരം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം

എ. കെ. പി. എ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര മേഖലയിലെ ബാലരാമപുരം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 18 2022 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്, നെയ്യാറ്റിൻകര മേഖല പ്രസിഡന്റ് അജിത് സാഗ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉൽഘാടനം നിവഹിക്കുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech