ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൽസരം

ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൽസരം

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 39 മത് വയനാട്ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'ജീവിതം"( Life) എന്ന വിഷയത്തിൽ, എസി. മൊയ്തു മെമ്മോറിയൽ ഓൺലൈൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൽസരത്തിൽ വിജയികളായവർ.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech