2023 ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് വാഹന പ്രചരണം

2023 ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് വാഹന പ്രചരണം

ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് 2023ന്റെ വാഹന പ്രചരണത്തിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്കമാലി മേഖലയിൽ വച്ച് സംസ്ഥാന പിആർഒ ശ്രീ റോണി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech