പതാക ഉയർത്തൽ

പതാക ഉയർത്തൽ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേക്ഷൻ 39ആമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിണ്ടന്റ് ശ്രീ. രാജേഷ് കരേള പതാക ഉയത്തുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech