ജില്ലാ സമ്മേളന പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

ജില്ലാ സമ്മേളന പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 39 ആം വയനാട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ സമ്മേളന പോസ്റ്റർ കൽപ്പറ്റ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech