അസിം കൊമാച്ചി

അസിം കൊമാച്ചി

ആൾകേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷൻ സ്കൂൾഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ 2021 സെപ്തംബർ 29 ബുധനാഴ്ച 7 PM 10 PM ഗോഡക്സ് ലൈറ്റിംഗ് സൊലൂഷൻസ് ...... ശ്രീ.അസീം കോമാച്ചി (ഗോഡക്സ് മെന്റർ) ഗോഡക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾക്കൊപ്പം...... സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും ... Q & A സെഷൻ........ പങ്കെടുക്കൂ ..... അറിവ് നേടൂ .... All Kerala Photographers Association State School Of Photographye Vebinar Mr.Aseem Komachi 2021 September29 Wednesday 7Pm ഡയറക്ടർ സജീവ് വസദിനി To join the meeting on Google Meet, click this link: https://meet.google.com/mon-droh-xqy Or open Meet and enter this code: mon-droh-xqy

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech