കോഴിക്കോട് ജില്ല , റൂറൽ മേഖല

കോഴിക്കോട് ജില്ല , റൂറൽ മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ റൂറൽ മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മേഖല അദ്ധ്യക്ഷൻ ബോബൻ സൂര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. സജീഷ് മണി അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. Date : 23/11/2020

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech