പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും, സംഘടനാ ക്ലാസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം

പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും, സംഘടനാ ക്ലാസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം

പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും, സംഘടനാ ക്ലാസിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech