ധനപാലൻ അറുമുഖം Canon

ധനപാലൻ അറുമുഖം  Canon

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെബിനാർ ...... ZOOM MEET..... 2021 SEPTEMBER 17 FRIDAY 7PM 2021 സെപ്തംബർ 17 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7 മണി മുതൽ ....... കാനൺമെന്റർ ശ്രീ.ധനപാലൻ അറുമുഖം നമ്മളോടൊപ്പം ....... സംശയങ്ങൾക്ക് ..... മറുപടിയുമായ് ....... പങ്കെടുക്കൂ ....... അറിവ് നേടൂ ..... All Kerala Photographers Association State Committe....... School Of Photography.... ഡയറക്ടർ സജീവ് വസദിനി https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2njYOnWKQ02umgzqFvPAjw

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech