ഇടുക്കി ജില്ല കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി

ഇടുക്കി ജില്ല കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് സ്റ്റുഡിയോകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 140 എംഎൽഎമാർക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു... തുടർപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും പ്രത്യേകമായി നിവേദനം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച്. ദിനേശൻ IASന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് റോബിൻ എൻവീസ് നിവേദനം നൽകി...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech