ഇടുക്കി ജില്ല , തൊടുപുഴ മേഖല

ഇടുക്കി ജില്ല , തൊടുപുഴ മേഖല

ആൾ കേരളാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ ഇടുക്കി ജില്ല തൊടുപുഴ മേഖലാ വാർഷിക സമ്മേളനം നവംബർ 24 ന് മേഖലാ പ്രസിഡൻ്റ് സജി ഫോട്ടോ പാർക്കിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജോ മങ്ങാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech