മലപ്പുറം ജില്ല , തിരൂർ മേഖല

മലപ്പുറം ജില്ല , തിരൂർ മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ല തിരൂർ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 13-11-2020ന് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് റിയാസ് ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂസഫ് കാസിനോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech