കോഴിക്കോട് ജില്ല , നാദാപുരം മേഖല

കോഴിക്കോട് ജില്ല , നാദാപുരം മേഖല

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല നാദാപുരം മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളം 20/11/ 2020 മേഖല പ്രസിഡണ്ട് ജയിൽ കുമാറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.സജീഷ്മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech