ബട്ടർഫ്ളെ ക്ലാസ്

ബട്ടർഫ്ളെ ക്ലാസ്

സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ബട്ടർഫ്ളെ ക്ലാസ് AKPA സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി K A അജീഷ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ബി. രവീന്ദ്രൻ , സജിവ് വസദിനി എന്നിവർ സമീപം

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech