ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി മേഖലയിൽ നടന്ന ഫോട്ടോ പ്രദർശനം മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. കായംകുളം എം എൽ എ Ad. ശ്രീമതി പ്രതിഭ ഹരി സമീപം.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech