കോഴിക്കോട് പഠന ക്യാമ്പ്

കോഴിക്കോട് പഠന ക്യാമ്പ്

AKPA കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പഠന ക്യാമ്പ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ വി ആർ സുധീഷ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech