എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജില്ലാ തല ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിതരണം

എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജില്ലാ തല ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിതരണം

എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജില്ലാ തല ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിതരണം വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് ഡോ പ്രൊഫസ്സർ കെ കെ ജോഷി മാസ്റ്റർ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ശുചിത്വ കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ മോഹനൻ AKPA ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ എന്നിവർ സമീപം

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech