കെ.റ്റി. ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം

കെ.റ്റി. ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം

പാലക്കാട് കെ.റ്റി. ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എ.അജീഷ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech