താമരാക്ഷൻ അനുസ്മരണം

താമരാക്ഷൻ അനുസ്മരണം

മരണമടഞ്ഞ മുൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി താമരാക്ഷൻ അനുസ്മരണം AKPA സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് എം. ജി. രാജു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.......

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech