ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസ്

ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസ്

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ മനോജ് കുമാർ നയിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസ് 2021 ആഗസ്റ്റ് 15 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്ക്.... To join the meeting on Google Meet, click this link: https://meet.google.com/kjt-rbaf-ipw Or open Meet and enter this code: kjt-rbaf-ipw

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech