സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷ

സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷ ....... ശ്രീ.ജിത്തു കോളയാട്...... (ഡയറക്ടർ, സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ, കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ജൂറി മെമ്പർ) 2021 സെപ്തംബർ 8 ബുധനാഴ്ച 7 pm - 10pm പങ്കെടുക്കുക.... സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക... ഡയറക്റ്റർ സജീവ് വസദിനി To join the meeting on Google Meet, click this link: https://meet.google.com/qco-gdgn-qib Or open Meet and enter this code: qco-gdgn-qib

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech