പ്രവീൺ പ്രേംകുമാർ

പ്രവീൺ പ്രേംകുമാർ

AKPA State Photography & Videography Nature Club September 14 Tuesday 16 th Webinar സംസ്ഥാന നേച്ചർ ക്ലബ് നടത്തുന്ന പതിനാറാമത് Google Meet സെപ്റ്റംബർ 14 ചൊവ്വ രാത്രി 7.30 മണിക്ക് പ്രശസ്ത wildlife ഫോട്ടോഗ്രാഫറും AKPA അംഗവുമായ ശ്രീ. പ്രവീൺ പ്രേംകുമാർ പൈ (wildlife Photographer,Explorer, &Naturalist) Perspectives in Wildlife എന്ന വിഷയവുമായി നമ്മോടു സംവദിക്കുന്നു, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഹേമേന്ദ്ര നാഥ് ( Co-ordinator) ശ്രീജിത്ത്‌ നീലായി ( sub Co-ordinator ) താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം.. 14 ചൊവ്വ രാത്രി 7.30 to 10.30 AKPA State Nature Club 16th Webinar on Perspectives in Wildlife by Sri. Praveen Premkumar Pai Tuesday, Sep 14 • 7:30 – 10:30 PM Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/gji-hiji-qnj

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech