മലപ്പുറം കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി.

മലപ്പുറം കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകി.

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് സ്റ്റുഡിയോകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 140 എംഎൽഎമാർക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു... തുടർപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും പ്രത്യേകമായി നിവേദനം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ.കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ .ജി. രോഷിത്, ജില്ലാ പി ആർ ഒ മുരളി ഐറിസ് എന്നിവർ നിവേദനം നൽകി...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech