SCHOOL OF PHOTOGRAPHY

SCHOOL OF PHOTOGRAPHY

AKPA സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർക്ക് ഷോപ്പ് (രണ്ട് ദിവസം ) AKPA അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാബു ഇളമ്പൽ (ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി) മനോജ് (ലൈറ്റ് റൂം& ഗ്രേഡിംഗ് ) 2021 മാർച്ച് 16, 17 ഏ.കെ.പി.എ ഭവൻ എറണാകുളം ഒരു ദിവസം താമസം, രണ്ട് ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം, രണ്ടു് നേരം ചായ, സ്നാക്സ് അടക്കം ഫീസ് - 1000 രൂപ ബുക്കിംഗിന് ....... ഡയറക്ടർ സജീവ് വസദിനി 9446379277

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech