2021 ഭാരവാഹി ചാർജ് കൈമാറ്റം

2021 ഭാരവാഹി ചാർജ് കൈമാറ്റം

22. 1.2021 എറണാകുളം AIBEA ഹാളിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി യോഗത്തിൽ പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ വിജയൻ മാറാഞ്ചേരി ചാർജ് എടുക്കുന്നു .

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech