സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

ആൾ കേരളാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 36-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉൽഘാടനം ചെയ്ത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ M K വർഗ്ഗീസ് സംസാരിക്കുന്നു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech