അനധികൃത ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ച്

അനധികൃത ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ച്

സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പ്രതിഫലം വാങ്ങി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഉള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech