വയനാട് ജില്ല , വൈത്തിരി മേഖല

വയനാട് ജില്ല , വൈത്തിരി മേഖല

വൈത്തിരി മേഖല 10-11-2020 ന് മേപ്പാടി പാരീസ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് റിൻസൻ പോളിന്റെ അദ്യക്ഷതയിൽ വൈത്തിരി മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് വി. വി രാജു ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech