കണ്ണൂർ , തലശ്ശേരി മേഖല

കണ്ണൂർ , തലശ്ശേരി മേഖല

AKPA കണ്ണൂർ ജില്ല- തലശ്ശേരി മേഖല സമ്മേളനം ഡിസംബർ 1 ന് തലശ്ശേരി കനക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് മേഖല പ്രസിഡണ്ട് ഷാനി.സി യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ഉണ്ണി കൂവോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്തു .

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech