കണ്ണൂർ , ചക്കരക്കൽ

കണ്ണൂർ , ചക്കരക്കൽ

AKPA കണ്ണൂർ ജില്ല ചക്കരക്കൽ മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബർ 12 ന് ഓൺലൈനായി നടന്നു ' മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് ൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശീ.ഉണ്ണികൂവോട്' സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech