തൃശൂർ ജില്ല , തൃശൂർ മേഖല

തൃശൂർ ജില്ല , തൃശൂർ മേഖല

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ , തൃശ്ശൂർ മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 19.11.2020 ന് തൃശ്ശൂർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് തൃശ്ശൂർ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. റോയി ആന്റണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ജനീഷ് പാമ്പൂർ ഉദ്ഥാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിൽ AKPA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഗിരീഷ് പട്ടാമ്പി സന്നിഹിതനായിരുന്നു. എന്ന് , തൃശ്ശൂർ മേഖല സെക്രട്ടറി, സാജു താര

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech