കണ്ണൂർ ജില്ല , ഇരിട്ടി മേഖല

കണ്ണൂർ ജില്ല , ഇരിട്ടി മേഖല

AKPA കണ്ണൂർ ജില്ല ഇരിട്ടി മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബർ 20 ന് മട്ടന്നൂർ വച്ച് മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. അഭിലാഷ് കുമാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ശീ.ഉണ്ണികൂവോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു....

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech