പാലക്കാട് ജില്ല , ചിറ്റൂർ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

പാലക്കാട് ജില്ല , ചിറ്റൂർ മേഖല ഭാരവാഹികൾ

ആൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ല ചിറ്റൂർ മേഖലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 02/11/2020 തിങ്കളാഴ്ച മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് സെൽവരാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ഷാജി ദർശന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു...

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech