കൈനീട്ടം പദ്ധതി -വയനാട്

കൈനീട്ടം പദ്ധതി -വയനാട്

കൈനീട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഉൽഘാടനം മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രി. ജോയി ഗ്രെയ്സ് എ.സി.മൊയ്തുവിനു നൽകുന്നു

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech