ശാരംഗപാണി സാർ അനുസ്മരണം

ശാരംഗപാണി സാർ അനുസ്മരണം

സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാരംഗപാണി സാറിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിജയൻ മറാഞ്ചേരിഅനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആദ്യക്ഷത വഹിച്ചു.... ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജീഷ് KA, PR0 A C ജോൺസൺ, ശങ്കരനാരായണൻ മാസ്റ്റർ, ജനീഷ് പാമ്പൂർ, Kk മധുസുധനൻ , ബാബു അലിയാസ് , സുബിൻ പുല്ലഴി, ശ്രീ സുനിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech