ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ് ജനൽബോഡി യോഗം

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ് ജനൽബോഡി യോഗം

സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ്ബിന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് ഗിരീഷ് പട്ടാമ്പി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ജെനീഷ് പാമ്പൂർ , സജീവ് വസദിനി , സന്തോഷ് ഫോട്ടോ വേൾഡ് , മുദ്ര ഗോപി എന്നിവർ സമീപം

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech