അഞ്ചാമത് രംഗോലി ഫോട്ടോ പ്രദർശനം തൃശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം ജയരാജ് വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

അഞ്ചാമത് രംഗോലി ഫോട്ടോ പ്രദർശനം തൃശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം ജയരാജ് വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

5th RANGOLI Exibition by AKPA State Photography Club at Lalithakala Academy Hall Thrissur on 15th October 2019 inagurated By Sri Jayaraj Warrier ( Cine Artist } in presence with AKPA State President Sri Girish Pattambi General Secretary Sri Joy Grace Treasurer Sri Monichan Thannitode And Club Co-Ordinator Sri Sajeev Vasadini. Exibit 27 Members of 30 Pictures

© 2018 Photograph. All Rights Reserved | Design by Xianinfotech